• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Цивільний захист

Цивільний захист


Щоб правильно діяти, необхідно
багато знати, а щоб знати, треба навчатись.
(Грецька мудрість)

Вислів грецьких філософів є досить актуальним в наш час, особливо коли мова йде про дії, від яких залежить здоров’я та життя дітей. Зрозуміло,що зовсім уникнути небезпеки, на жаль, не можна, але зменшити негативні наслідки цілком можливо.

Практичне ж відпрацювання дій щодо готовності дітей до надзвичайних ситуацій відбувається згідно Наказу Міністра МНС України № 97 про «Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах,в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001р., в якому вимагається, що «вивчення учнями професійно – технічних та середніх закладів освіти питань з основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням «Дня цивільної оборони». Це і вікторини, рольові ігри, змагання, відпрацювання дій за сигналом, перегляд відеоматеріалів, відкриті уроки, естафети, оформлення стіннівок, фотовітрин, виставок, семінари з обговоренням рефератів, практичних занять.

У пошуках шляхів вирішення в різних видах роботи педагоги намагаються «наблизити» дитину до надзвичайної ситуації, поставити перед вибором: як бути? як діяти?, бо саме такі уроки життя формують правильну поведінку на надзвичайну ситуацію в майбутньому.

Похожее изображение

/Files/images/admin/104 копи.jpg

Організація та проведення

ДНЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

в Морозівському НВК

/Files/images/admin/104 копи.jpg

Картинки по запросу цивільна оборонат картинки

Статистика свідчить, що до 80 % аварій, катастроф відбувається через свідомі чи несвідомі дії людини. Головною причиною такого становища є низький рівень обізнаності населення з існуючою небезпекою техногенного й природного характеру. Чим раніше людина вивчить основні принципи самозахисту та усвідомить свою відповідальність за дії у період лиха, тим ефективніші будуть результати. Таким чином, діти та підлітки стають важливими суб'єктами інформаційних та навчальних програм, які реалізуються через практичні заняття в Морозівському НВК на регулярній основі.
Практичне закріплення знань, отриманих учнями під час вивчення за навчальними програмами питань з безпеки життєдіяльності та цивіль­ного захисту населення, здійснюється вході «Дня цивільної оборони», який проводиться у Морозівському НВК в квітні місяця.

Його мета:

— закріплення учнями умінь, навичок щодо збереження та захисту здоров'я і життя під час надзвичайних ситуацій, користування засобами індивідуального та колективно­го захисту, надання першої медичної само- та взаємодопомоги;
— практичне відпрацювання учнями та педагогічним і обслуговуючим персоналом навчального закладу дій за планами реагування на надзвичайні ситуації;
— формування і розвиток в учнях морально-психологічних якостей: мужності, ви­тримки, ініціативи, здатності до взаємної виручки під час небезпеки, впевненості в ефективності заходів, що здійснюються єдиною державною системою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації.

/Files/images/admin/104 копи.jpg

/Files/photogallery/732/P4240368.JPG/Files/photogallery/732/P4240363.JPG/Files/photogallery/732/P4240354.JPG/Files/photogallery/732/P4240350.JPG/Files/photogallery/732/P4240349.JPG/Files/photogallery/732/P4240346.JPG/Files/photogallery/732/P4240342.JPG/Files/photogallery/732/P4240333.JPG/Files/photogallery/732/P4240329.JPG/Files/photogallery/732/P4240326.JPG/Files/photogallery/732/P4240325.JPG/Files/photogallery/732/P4240320.JPG

/Files/images/admin/104 копи.jpg

Підготовка до проведення «Дня ЦО»

«День ЦО» є завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсів «Основи без­пеки життєдіяльності» (комплексу занять «Охорона життя і здоров'я учнів») та «Цивіль­на оборона», під час якого закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеку, що може виникнути на відповідній території, її причини, наслідки для людей і навко­лишнього середовища та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки й захисту учнів у разі надзвичайних ситуацій. Заплановані основні заходи можуть бути як окре­мими, так і спільними з педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом школи й учнями за віковими групами, класами.
«День ЦО» проводиться без порушення навчального процесу у квітні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкладом як залікові заняття.
Підготовка до «Дня ЦО» починається за місяць до його проведення, при цьому роз­робляються такі документи:
1. Наказ директора — начальника цивільної оборони школи про підготовку й прове­дення «Дня ЦО», у якому вказуються мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт з підготовки навчально-матеріальної бази та тер­міни їх виконання, відповідальні особи, склад загальної комісії.
2. План підготовки і проведення «Дня ЦО».
Основними заходами, що плануються до «Дня ЦО», є:
—практичні заходи: збір постійного складу НВК, перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань ЦО, приведення в готовність захисної споруди, відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дій у разі НС», знезаражування тери­торій, будинків, майна тощо;
— навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини й відкриті уроки із залученням до їх проведення працівників екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і фахівців з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
— агітаційно-пропагандистські заходи;
— огляди-конкурси, радіогазети, підготовка стінної преси, демонстрація кіно-, відео- фільмів, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази;
— спортивні змагання, естафети, тренування.
Найбільш активними учасниками заходів «Дня ЦО» є педагогічний склад, учні класів, де викладаються курси ОБЖ і ЦО, та невоєнізовані формування ЦО.
Педагогічний колектив та обслуговуючий персонал навчального закладу беруть участь у підготовці й проведенні заходів «Дня ЦО», з їх складу комплектуються невоєнізовані формування ЦО НВК (особи, які не досягли 18-річного віку, до складу формувань не включаються), з ними відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення списків евакуйованих, місць посадки на транспорт або формування піших колон, розміщення у іншій зоні, визначаються кількість і обсяг вантажу, що вивозиться.
Проведення «Дня ЦО» в навчальних закладах
У день проведення «Дня ЦО» до початку занять першої зміни з педагогічним колек­тивом та обслуговуючим складом НВК вирішуються питання оповіщення і збору, уточнюються та доводяться до виконавців дії в разі виникнення НС відповідно до пла­ну, а також проводиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.
Заслуховування доповідей посадових осіб з уточненими розрахунками, заявками на одержання майна для основних заходів «Плану дій у разі надзвичайних ситуацій» ке­рівник навчального закладу проводить у зручний для педагогічного колективу час.
За добу до «Дня ЦО» на інформаційному стенді закладу вивішуються оголошення про час проведення кожного заходу та список осіб, відповідальних за їх виконання.
Про початок «Дня ЦО» оголошується по шкільному радіо, а викладачі на початку першого уроку в класах повідомляють інформацію про заходи, що проводяться в на­вчальному закладі, та ступінь участі в них учнів (за необхідності можуть проводитися загальношкільні лінійки з приводу урочистого відкриття «Дня ЦО» тривалістю до 20 хвилин перед початком першого уроку).
Головна умова успішного проведення «Дня ЦО» — його насиченість практичними заходами у формі змагань, що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглиб­ленню знань і набуттю практичних навичок, а також необхідними заходами забезпечен­ня безпеки учасників і медичного контролю.
Залежно від тематики й обсягів навчання з ОБЖ і ЦО в «День ЦО»:
У початкових класах:
проводяться вікторини, рольові ігри з ОБЖ, змагання, до програми яких включа­ються від однієї до декількох вправ, тренувань; відпрацьовуються дії за сигналами опо­віщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій по класах; заходи можуть закінчува­тися переглядом відеоматеріалів, присвячених питанням НС.
У середніх класах:
проводяться вікторини з ЦО, відкриті уроки, змагання, естафети у класах і групах паралельних класів; учні шостих-сьомих класів активно беруть участь в оперативному випуску стінних газет, що розповідають про заходи й переможців, використовуючи на­копичені матеріали, оформлюють фотовітрини, фотоальбоми.
У старших класах:
проводяться змагання зі складання нормативів ЦО, семінари з обговоренням підго­тованих рефератів, практичні заняття з виконання ситуаційних завдань.
За рішенням директора визначені класи організовують екскурсію на курси ЦО (на­вчальні пункти ЦО), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦО од­ного з підприємств і практичними заходами щодо захисту тварин і рослин від впливу НС.
Учні 10-11-х класів у підготовчий період і в ході проведення заходів готують стінгазету «Знай і вмій» та організовують інші змістовні повідомлення під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин та естафет у молодших і середніх класах.
Учні, крім планових занять з курсів ОБЖ і ЦО, беруть участь у заходах «Дня ЦО»: на уроках малювання — у конкурсі малюнків, присвячених наданню допомоги в разі стихійних лих, аварій та катастроф; праці — у виготовленні найпростіших засобів захисту й відновлення МТБ ЦО НВК.

/Files/images/admin/104 копи.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031